Aktualności

XXIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

Zarząd Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, Uchwałą XXXVI/103/18 z dn. 07.06.2018, zwołuje XXIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Aktywności Lokalnej – sala konferencyjna (parter),Pl. Ks. E. Waresiaka 7, Milicz.

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

2.   Informacja Zarządu o ilości członków, w tym o ilości osób skreślonych z listy członków.

3.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

4.   Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).

5.   Zatwierdzenie porządku obrad.

6.   Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2017 rok wraz z załącznikami

7.   Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej (wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi)

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017 (XXIV/126/18)

9.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium (XXIV/127/18)

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej (XXIV/128/18)

11. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Rady Programowej LGD oraz uzupełnienie składu Rady Programowej LGD - sektor społeczny. Podjęcie uchwały (XXIV/129/18)

13. Przyjęcie rezygnacji i odwołanie członka Zarządu, ewentualnie uzupełnienie składu Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie (XXIV/130/18)

15. Podjęcie uchwały w sprawie diet Zarządu (XXIV/131/18)

16. Stan wdrażania LSR informacja na temat zmian oraz harmonogramu prac i naborów.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że dokumenty w tym zaproszenie do składania rekomendacji na członków Rady Programowej LGD – wyłącznie z sektora społecznego oraz ewentualnych rekomendacji dla członków Zarządu – preferowany sektor rybacki, a także projekty uchwał, będące przedmiotem XXIV Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, dostępne są w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie www.nasza.barycz.pl.

Termin składania uwag (na adres email partnerstwo@nasza.barycz.pl) do uchwał i rekomendacji dla członków Rady Programowej LGD oraz Zarządu upływa w dniu 18.06.2018r.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja finansowana w ramach działania Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Wsparcie przygotowawcze, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" , współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Unia Europejska, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij